2024

Porady prawne. Rejestracja, żółte blachy, przeglądy.
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
motonita
Moderator
Moderator
Posty: 7427
Rejestracja: 2006-12-26, 08:53
Lokalizacja: Stalowa Wola
Kontakt:

2024

Post autor: motonita »

art. 2 pkt 1 lit. b, pkt 2-4, 9 i 10, art. 14-16 i art. 20 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1
stycznia 2024 r.;

Art. 2.
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047,
z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 71:
a) uchyla się ust. 5a,
b) uchyla się ust. 7;
2) po art. 73a dodaje się art. 73aa w brzmieniu:
"Art. 73aa. 1. Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w
terminie 30 dni
od dnia:
1) nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu
sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii
Europejskiej;
3) sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej.
2. W przypadku nabycia pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w drodze spadku
termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o
stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
3. W przypadku gdy właścicielem pojazdu, o którym mowa w ust. 1, jest przedsiębiorca
prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie
obrotu pojazdami, obowiązany jest do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu, o którym
mowa w ust. 1, w terminie 90 dni.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podmiotu uprawnionego, o którym mowa w art. 80s
ust. 2, w odniesieniu do pojazdów, dla których ten podmiot uprawniony posiada ważną
decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów.
5. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się w przypadku, gdy właścicielem nowego pojazdu
jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność
gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami lub produkcji pojazdów.
6. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku, gdy przed upływem terminów, o
których mowa w ust. 1 albo 3, właścicielowi pojazdu nabytego i zarejestrowanego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały wydane:
1) zaświadczenie o demontażu pojazdu, o którym mowa w:
a) art. 79 ust. 2,
b) art. 24 ust. 1 pkt 2 albo art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056);

2) zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1
albo art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z
eksploatacji.
7. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku, gdy właściciel pojazdu nabytego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokona zbycia tego pojazdu przed upływem
terminów, o których mowa w ust. 1 albo 3.";
3) w art. 76 w ust. 1 w pkt 1 w lit. d w tiret pierwszym skreśla się wyrazy "nabyciu lub";
4) w art. 78:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o
:
1) zbyciu pojazdu;
2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w
dowodzie rejestracyjnym
.",
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
"2a. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, właściciel pojazdu dokonuje u
starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego
zamieszkania, a jeżeli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny
podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone j ednostki organizacyjne - u starosty
właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu.
2b. W przypadku współwłasności pojazdu dla skuteczności zawiadomienia o zbyciu
pojazdu wystarczającym jest zawiadomienie przez jednego ze współwłaścicieli
pojazdu.";
5) w art. 80c w ust. 1 po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:
"14a) organom właściwym w sprawach realizacji zadań związanych z prowadzeniem
strefy czystego transportu;";
6) po art. 80cb dodaje się art. 80cba w brzmieniu:
"Art. 80cba. Każdemu zainteresowanemu, po podaniu numeru rejestracyjnego pojazdu,
udostępnia się, za pośrednictwem usługi sieciowej, następujące dane pojazdu:
1) markę, typ i model (nazwę handlową);
2) poziom emisji zanieczyszczeń (normy EURO);
3) rodzaj paliwa, rodzaj pierwszego paliwa alternatywnego, rodzaj drugiego paliwa
alternatywnego;
4) rok produkcji.";
7) w art. 129:
a) w ust. 2 uchyla się pkt 2a,
b) w ust. 4aa wyrazy "pkt 1, 2-2a" zastępuje się wyrazami "pkt 1, 2-2 3 ";

8) w art. 132:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 dowód rejestracyjny (pozwolenie
czasowe) zatrzyma również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań
technicznych. Przepisy ust. 1b i 2 stosuje się odpowiednio.",
b) w ust. 6a po wyrazach "w ust. 1 pkt 1 i 2" dodaje się wyrazy "oraz ust. 4",
c) uchyla się ust. 8;
9) art. 140mb otrzymuje brzmienie:
"Art. 140mb. 1. Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o
rejestrację pojazdu w terminie, o którym mowa w art. 73aa ust. 1, nie złoży tego wniosku
w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

2. Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację
pojazdu w terminie, o którym mowa w art. 73aa ust. 3, nie złoży tego wniosku w
terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.

3. Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację
pojazdu pomimo wezwania nie uzupełnia braków złożonego wniosku w wyznaczonym
terminie, podlega karze pieniężnej, o której mowa odpowiednio w ust. 1 albo 2.

4. Kary pieniężnej, o której mowa w ust. 3, nie nakłada się, jeżeli termin na uzupełnienie
braków złożonego wniosku o rejestrację pojazdu upływa odpowiednio przed upływem
terminu, o którym mowa w art. 73aa ust. 1 albo 3.
5. W przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni od dnia, o
którym mowa odpowiednio w art. 73aa ust. 1 albo 2, karę pieniężną, o której mowa:
1) w ust. 1, nakłada się w wysokości 1000 zł;
2) w ust. 2, nakłada się w wysokości 2000 zł.

6. Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o zbyciu pojazdu
w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.
7. Kary pieniężne współwłaściciele pojazdu ponoszą solidarnie.";
10) w art. 140n:
a) uchyla się ust. 4,
b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
"5. Kary pieniężne są wnoszone na odrębny rachunek bankowy starostwa, w terminie
14 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stała się ostateczna.
6. Do kar pieniężnych, o których mowa w art. 140ma i art. 140mb, przepisów art.
189d-189f ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego nie stosuje się.".
Twoj symbol WSK twój bak słodko zaokrąglony...

Dewiacji posiadania nie da się wyleczyć

mój mail:
motonita@syrena.biz
dayer41
Posty: 27
Rejestracja: 2012-02-18, 20:12
Lokalizacja: ZLW

Re: 2024

Post autor: dayer41 »

O widzisz Pan, jednak zmiany :D

Ale rozumiem, że prawo nie działa wstecz, i mój 126p kupiony pod koniec 2022 i zgłoszony tylko nabycie przez internet tak może zostać? Oczywiście OC sobie opłacam na stare numery, nawet PZU mi przysłało ofertę jak się kończyło ubezpieczenie poprzedniego właściciela. Przysłali mi na stare numery rej, a na moje dane.
Awatar użytkownika
motonita
Moderator
Moderator
Posty: 7427
Rejestracja: 2006-12-26, 08:53
Lokalizacja: Stalowa Wola
Kontakt:

Re: 2024

Post autor: motonita »

teoretycznie masz racje
Twoj symbol WSK twój bak słodko zaokrąglony...

Dewiacji posiadania nie da się wyleczyć

mój mail:
motonita@syrena.biz
Awatar użytkownika
motonita
Moderator
Moderator
Posty: 7427
Rejestracja: 2006-12-26, 08:53
Lokalizacja: Stalowa Wola
Kontakt:

Re: 2024

Post autor: motonita »

Twoj symbol WSK twój bak słodko zaokrąglony...

Dewiacji posiadania nie da się wyleczyć

mój mail:
motonita@syrena.biz
Awatar użytkownika
PrzemekP
-#Junior
-#Junior
Posty: 123
Rejestracja: 2008-03-24, 10:22
Lokalizacja: Cieszyn
Kontakt:

Re: 2024

Post autor: PrzemekP »

Pomijając, że im za chwilę braknie liter w alfabecie jak będą się tak rozdrabniać (Art. 80cba xD) to jak oni niby sobie to wyobrażają? Kupisz auto, nie zgłosisz/zarejestrujesz to skąd będą wiedzieć, że je masz żeby karę nałożyć? Będzie kros bazy zaciągającej z tego co zgłosi sprzedający? To w takim razie cały misterny plan mający na celu eliminację tej słynnej kradzieży tożsamości, którą wycierają sobie gębę idzie w pizdu, bo to można przy zgłoszeniu sprzedaży załatwić. Ile osób nie zgłasza sprzedaży pojazdów? No chyba tylko debile. Czy po prostu oni tam mają kilka baz danych i nie potrafią tego połączyć, bo im zabrakło tej słynnej skończonej liczby studentów? Czy może będą to porównywać z bazą UFG, ale, i tu niespodzianka, TU przekazują dane tak jak SKP w trybie awaryjnym - średnio. A tu już studentów do integracji zabraknie na pewno. Kolejna rzecz, bo szczerze to mi się tego bełkotu nie chce całego czytać, ale po łebkach wnioskuję, że jak do 5 lat cię nie namierzą to ci mogą naskoczyć (bo tyle jest do przedawnienia czynu zagrożonego karą administracyjną). A jak namierzą to zapłacisz te 1000zł co za chwilę będzie warta paczka fajek i elo.
Pozdrawiam
www
ODPOWIEDZ